امروز:

پنج شنبه 1397/1/30

منوی اصلی

آموزش بافت ساق دست بافتنی طرح پیچ

آموزش بافت ساق دست بافتنی طرح پیچ


برای بافت دستکش یه انگشتی به میل شماره‌ سه،سوزن قفلی،سوزن خیاطی و کامواهای مورد نظر نیاز داریم رنگ کاموا‌بستگی به سلیقه خودتون داره و متناسب با ضخامت کامواتون تعداد‌ دونه هایی که سرمی‌ندازین باید‌کمتریا بیشترباشه

میله ها‌رو کنارهم می‌زاریم

به اندازه۵۰ سانت از ابتدای نخمون دور میل ها یه گره ساده می‌زنیم

حالا طبق شکل پایین دولای نخ رو بازمی‌کنیم

نخ ها رودور انگشتامون یه تاب می‌دیم

حالا بایدبا۲تا میلمون از بین دوتا نخی که بین انگشتامون هست یه دونه درست کنیم

به همین روشی که دیدین باید۳۷تا دونه سر بندازیم که بستگی به دورمچتون داره توی این دستکش دور مچ۱۴سانت هست

آخرین گره رو که زدیم باید بازبا ۲تانخمون انتهای کار رو‌گره بزنیم اما این بار ۲تاگره معمولی

حالا یکی از میل ها رو درمیاریم

باید کشباف معمولی ببافیم یعنی۲تا‌زیر۲تا‌رو

درابتدای هر ردیف دانه اول بدون بافت درآورده میشه و به میل راستی منتقل میشه

دانه اول رو بدون بافت درآوردیم

تصویر زیر بافت زیر‌رو نشون میده میل راست رو درپشت دونه می‌بریم

نخ رو‌می‌گیریم واز دونمون بیرون میاریم

برای بافت رو‌هم میل رو از روی دانه وارد می‌کنیم و نخ رو می‌گیریم و بیرون میاریم

به همین ترتیب۲تا زیر۲تارومی‌بافیم تا جایی که مدنظرمون هست

نخ رو می‌بریم

نخ سفیدمون رو به نخ سرمه‌ای گره می‌زنیم

حالا‌ادامه‌ی بافت رو بانخ سرمه‌ای می‌بافیم

ردیف اول همه دونه هارو به رو می‌بافیم

این زیر بافت

روی بافت

توی این ردیف باید یک دونه کورکنیم طبق شکل

۲تادونه اول رو یکی می‌کنیم وحالاما۳۶تادونه داریم

چند‌ردیف ساده می‌بافیم یعنی یک ردیف رو یک ردیف زیر(تقریبا۵-۶ردیف)

دقت کنید که آخرین ردیفی که می‌بافین زیر باشه یعنی ردیف بعدی که باید ببافین رو باشه

این دستکش برای دسته چپ هست وطرح پیچ برای اینکه درست روی دستمون قراربگیره بایدوقتی به۱۱دانه انتهایی رسیدیم به این طریق عمل کنیم

طرح پیچ۶ردیفی هست یعنی هر۶ردیف یه پیچ درست میشه که حالاردیف اول هستیم

۶تادونه اول رو زیر می‌بافیم و۵تادونه آخر‌رو باز رو می‌بافیم

ردیف دوم رو ساده می‌بافیم یعنی همه از‌زیر به جز۶تادونه که کاملا مشخصه باید از رو بافته بشه یعنی همون۶تادونه‌ای که رج قبل زیر بافتیم

ردیف سوم همه رواز رو می‌بافیم تا‌برسیم به۶تا دونه اصلی مون

۲تادونه اول رو با سوزن قفلی می‌گیریم

وبدون بافت از میل چپ بیرون میاریم

۲تا دونه بعدی رو‌از‌زیر می‌بافیم

حالا۲تا‌دونه‌ای که با سوزن قفلی گرفته بودیم رو به میل چپ برمی‌گردونیم و از زیر می‌بافیم

۲تادونه دیگه هم از۶تا دونمون مونده که این ۲تارو‌هم از زیر می‌بافیم

ردیف چهارم باز ساده می‌بافیم مثل ردیف دوم

ردیف پنجم وقتی به ۶تادونه اصلی مون رسیدیم این بار۲تا دونه اول رو زیر می‌بافیم

و۲تادونه دوم رو با سوزن قفلی می‌گیریم و۲تا دونه بعدی رو زیر می‌بافیم

دونه های روی سوزن رو به میل چپ منتقل می‌کنیم و از زیر می‌بافیم

می‌بینین؟!طبق شکل یه پیچ درست شده ردیف ششم هم مثل ردیف دوم و چهارم بافته میشه

بافت رو ادامه میدیم تا هرجایی که می‌خوایم( اندازه می‌گیریم تا زیر انگشت شستمون)

حالابایدبرای انگشن شستمون جا انگشت درست کنیم این ردیف رو می‌بافیم تا برسیم به وسطه دونه هامون یعتی۱۸تا

نحوه اضافه کردن دانه توی تصویر پایینی کاملا واضحه با نخمون یه پیچ می‌دیم روی میل راستی و بعد دانه بعدی رو می‌بافیم

دقت کنید همیشه ردیفی که دانه اضافه میشه بافت به رو هست

ردیف بعدی که زیر هست دونه اضافه شده رو به زیر می‌بافیم

در ردیف بعد که باز رو هست وقتی به دونه بافته شده رسیدیم یک دونه قبلش و یک دونه بعدش به طریقی که گفته شد اضافه می‌کنیم

قبل دونه اضافه شده  دونه بعدی اضافه میشه

واینجا هم به بعد دونه اضافه شده دونه اضافه میشه

این کار روادامه می‌دیم تا تعداد دانه های اضافه شدمون به ۱۱تا۱۵دانه برسه(این اندازه بستگی به سایز انگشت خودتون داره)من۱۱دونه اضافه کردم

دونه های اضافه شده رو به طریقی که قبلا گفته شد کور می‌کنیم یعتی ۲تا دونه رو یکی می‌کنیم

این جای انگشت شستمونه

نخ رو می‌بریم و به نخ سفیدمون وصل می‌کنیم

توی این ردیف هم اگر روی کارمون هست باید رج اول همه رو به زیر ببافیم و بالعکس

وبه جای شستمون هم که رسیدیم به همون نحو می‌بافیم

بانخ سفیدمون کشباف ساده می‌بافیم همون۲تازیر۲تارویی که در ابتدا بافتیم

تا اندازه دلخواه و حالا باید کور کنیم

۲تا دونه اول رو یکی می‌کنیم

نخی که از بین ۲تا دانه اولی درآوردیم رو باز به میل چپ بر می‌گردونیم

باز۲تا دونه رویکی می‌کنیم تا انتها

آخرین دونه‌ای که درآوردیم رو از میله درمیاریم

نخ رو کمی با فاصله می‌بریم

وسر نخ رو از داخل حلقه آخری رد می‌کنیم

این روی بافتمونه

واین هم زیر بافتمون

ازروبافتمون رو رو هم می‌ندازیم

و درز رو دندون موشی می‌دوزیم طبق شکل پایین

یا می‌تونین نخ رو از درز رد کنیم وبعد

از لای حلقه رد کنیم

همین طور که می‌بینین جای انگشمون به شکل توری دراومده

واین هم دستکش ما :)

واین هم مدل دیگه که با همین روش بافته شده فقط طرح پیچ رو نداره

saghdas1.gif


به اشتراک گذاشتن
مطالب مشابه
مطالب پر بازدید

    نظر خود را ثبت نمایید

     
     

نظرات